Fussball90 LogoFussball90 Logo
Note

موفق ترین حضور نمایندگان آلمان در جام در جام اروپا(قسمت اول)

محمدرضا سریزدی

جام در جام اروپا جامی فروپاشیده است که قبلا در سطح اروپا و زیر نظر یوفا انجام می شد. در این بخش به حضور های موفق نمایندگان آلمان در این جام می پردازیم.کامنت‌ها