Fussball90 LogoFussball90 Logo
Bundesliga

آنها یا آن ها

فرید کریمی

موارد متنوعی پیش می‌آید که هنگام ترجمه نمی‌دانیم از کدام حروف فارسی برای نوشتن نام‌های خارجی استفاده کنیم، در این یادداشت صورت نوشتاری فارسی برخی از پر کاربرد ترین اسامی را همراه با توضیحات ذکر خواهیم کرد.کامنت‌ها