Fussball90 LogoFussball90 Logo
Borussia Dortmund

توخل درمورد کاپیتان جدید تیم: امروزه اهمیت چندانی ندارد چه کسی کاپیتان است

فاطمه دشتی

توماس توخل از تشریفاتی شدن سلسله مراتب در تیم می گوید.

به نقل از وبسایت رسمی بروسیا دورتموند، از توماس توخل درخصوص کاپیتان فصل آینده سوال شد و او چنین پاسخ داد:

در این خصوص هنوز تصمیمی گرفتنه نشده. بدیهی است که مارکو رویس یکی از کاندیدا هاست. او بازیکن مهمی برای ماست؛ فصل گذشته درکنار متس ایستاد و سنگ بنای تیم است. با اینحال این سوال در حال حاضر مهم نیست. خیلی دیرتر در این مورد تصمیم گیری می شود. شخصا حس میکنم امروزه این پرسش که چه کسی باید کاپیتان باشد به اندازه قبل مهم نیست. سلسله مراتب در تیم دارد به صورت تشریفاتی درمی آید. کامنت‌ها