Fussball90 LogoFussball90 Logo
FC Bayern Munich

تحسین هوینس از کان و صالحمیدزیچ: اکنون برای اولین بار احساس می کنم در بایرن جایی برای بازیکن‌هایی که فقط برای پول بازی می کنند وجود ندارد

Content Image
محسن مصدق
محسن مصدق

اولی هوینس پیشرفت مثبتی را در بایرن می بینید

اولی هوینس در مصاحبه ای با اشپورت بیلد بازگو می کند: 

هماهنگی و تاثیر الیور کان و حسن صالیحمیدزیچ در باشگاه مدتی زمان برد. اما اکنون برای اولین بار احساس می کنم  در بایرن جایی برای بازیکن‌هایی که فقط برای پول بازی می کنند وجود ندارد

هوینس به طور صریح از صالحمیدزیچ، برای جذب سادیو مانه تمجید می کند. 

وقتی حسن از انتقال به هیات نظارت صحبت کرد، گفتم: اجازه لازم نیست.  از آنجایی که مانه الکل نمی‌نوشد و «تمام زندگی‌اش فوتبال است»، او «رویایی برای تیم و وجهه عمومی ما» بایرن است
کامنت‌ها