Fussball90 LogoFussball90 Logo
Slider News

ارزشمند ترین بازیکن هایی که تنها یکسال از قراردادآنها باقی است

Content Image


داوید آلابا به صورت آزاد به رئال مادرید پیوست، دلیل آن عدم تمدید قرارداد از سوی بایرن بود، موضوع تمدید قرارداد بازیکن ها که البته بخش از آن به شدت وابسته به مسائل مالی باشگاه ها نیز می باشد از موارد پرچالش تیم هاست، در مقاله زیر نگاهی به لیست بازیکن های با ارزشی داریم که تنها یکسال از اتمام قرارداد آنها گذشته است
0/11